تبـلیغات لوحـه فعالیت خود را با تأسیس کانـون های آگهی و تبلیـغاتی سـخن و منـشور در سـال 1382 آغاز نموده و با ارائه خدمـاتی از جمله مشاوره و بازاریابی، طراحی، چاپ افست، چـاپ عریض و تـبلیغات محیطی در سطح کشور محور اصلی هدف خود قرار داده و پس از طی دوران 13 ساله مدیریتی در عرصه بازاریابی و تبلیغات تولدی جدید یافته  و با افزایـش قدرت اجـرایی نهایتـاً در سـال 1395 برنـد کانون آگهی و تبـلیغاتی لوحه و تخصصی در امور مربـوطه   به یک آژانس تبلیغاتی جامع گرا تبدیل گردیده است.