محور اصلی فعالیت لوحه همچـنان در خلق کمپین های تبلیغات محیطی و مدیـا هندلینگ بوده و
به عنوان رسانه دار شهری و بزرگترین کنسرسیوم تبلیغات محیطی در شـمال غرب کشـور بر می تابد

 تبلیغات لوحه فعالیت خود را با تأسیس کانـون های آگهی و تبلیغاتی سخن و منشور در سال 1382 آغاز نموده و با ارائه خدماتی از جمله مشاوره و بازاریابی،
طراحی، چاپ افست، چاپ عریض و تبلیغات محیطی در سطح کشور، محور اصلی هدف خود قرار داده و پس از طی دوران 13 ساله
مدیریتی در عرصه بازاریابی و تبلیغات، نهایتاً در سال 1395 برند کانون آگهی و تبلیغاتی لوحه، تولدی جدید یافته و با افزایش قدرت اجرایی و تخصصی
در امور مربوطه به یک آژانس تبلیغاتی جامع گرا تبدیل گردیده است.